Заклад дошкільної освіти "Сонечко"
село Залізнячка, Черкаська область

Статут закладу

 

 

 

1. Загальні положення

 

    1.1. Залізняцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Єрківської селищної ради Черкаської області (далі заклад дошкільної освіти) створено на підставі рішення Єрківської селищної ради Катеринопільського району Черкаської області від 17.03.2016року №7-3/VII.

Заклад дошкільної освіти перебуває у власності Єрківської територіальної громади сіл, селища відноситься до сфери управління відділу освіти Єрківської селищної ради. На підставі рішення Єрківської селищної ради Катеринопільського району Черкаської області від 11.12.2019року

№57-13/VII змінено назву з комунального закладу Залізняцький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  «Сонечко» виконавчого комітету Єрківської селищної ради Катеринопільського району Черкаської області на Залізняцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Єрківської селищної ради Черкаської області

   1.2.  Повна назва закладу дошкільної освіти:

Залізняцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Єрківської селищної ради Черкаської області.

Скорочена назва: Залізняцький ЗДО «Сонечко»

   1.3. Юридична адреса та розташування  закладу дошкільної освіти:

    Черкаська область

     Катеринопільський район

     с. Залізнячка

     вул. Залізняка, 39

    1.4. Засновником закладу дошкільної освіти є Єрківська селищна рада Черкаської  області.

    Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

    1.5. заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно - правовими актами, власним статутом.

    1.6. Заклад дошкільної освіти  є юридичною особою, має власну печатку і штамп.

    1.7. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

    1.8. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжити освіту.

    1.9. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

    1.10. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством  і державою за:

   •   Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених законом

       України «Про дошкільну освіту»;

   •  Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її

       змісту, рівня і обсягу;

   •   Дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально -

        технічної бази.

    1.11. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що складені між ними.

2. Комплектування закладу дошкільної освіти

    2.1. Заклад розраховано на 50 місць.

    2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

    2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

    2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

    2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

від 2-х до 3-х років – 15 дітей;

від 3-х до 6-ти років – 20 дітей.

    2.6. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити: заяву батьків або осіб, які їх замінюють, медичну довідку про стан здоров’я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини, документи для встановлення батьківської плати.

    2.7. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторні лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

    2.8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

          •  За бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

•  На підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що

             виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної світи цього типу;

•  У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх

              замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

•  У разі, коли дитина не відвідує заклад дошкільної освіти без поважних причин понад один місяць;

    2.9. Термін повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 1 тиждень.

3. Режим роботи закладу дошкільної освіти

    3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

4. Організація навчально-виховного процесу у закладі дошкільної освіти

    4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1-го вересня і закінчується 31-го травня наступного року.

   З 1-го червня до 31-шого серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

    4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

    4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу дошкільної освіти і погоджується з відділом освіти Єрківської селищної ради Черкаської області.

    4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

    4.5. Навчально-виховний процес у закладі дошкільної освіти  здійснюється за чинними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти та схваленими на засіданні педагогічної ради  на початку навчального року.

5. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

    5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечується продуктами харчування  із торгівельної мережі.

    5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено трьохразове харчування.

    5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на керівника закладу дошкільної освіти

6. Медичне обслуговування дітей в закладі дошкільної освіти

     6.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється фельдшерським пунктом некомерційного підприємства Єрківської  амбулаторії загальної практики і сімейної медицини Єрківської селищної ради смт.Єрки вул.Чорновола 7 на безоплатній основі

    6.2.   Медичний персонал згаданого вище закладу здійснює лікувально-профілактичні щеплення, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі. Здійснює контроль за дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.     Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально-виховного процесу

    7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

    7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, похвальна грамота, премія.

    7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

• Безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку,

             виховання і навчання;

• Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає

             шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

• Захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю

             дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її

             гідності;

• Здоровий спосіб життя.

    7.4. Права батьків, або осіб, які їх замінюють:

• Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування

   закладу;

• Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань

             розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

• Брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу

             та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

• Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

• Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних

            органах і суді.

    Батьки, або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

• Своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;

• Своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість

             відсутності або хвороби дитини;

• Інші права, що не суперечать законодавству України.

    7.5. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

    7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими, прийнятими відповідно до них.

    7.7. Педагогічні працівники мають право:

• На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів

             роботи з дітьми;

• Брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

• На підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях,

            нарадах, тощо;

• Проводити в установленому порядку науково-дослідну,

             експериментальну, пошукову  роботу;

• Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

• На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до

            законодавства;

• Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших

            об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена

            законодавством;

• На захист професійної честі та власної гідності;

• Інші права, що не суперечать законодавству України.

    7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

• Виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови

            контракту чи трудового договору;

          • Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської

            моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

• Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких

            форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від

            фізичного та психологічного насильства;

• Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах,

             пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної

             майстерності, загальнополітичної культури;

• Виконувати накази та розпорядження керівництва;

• Інші обов’язки що не суперечать законодавству України.

    7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти директором.

    7.10. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

    7.11. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до

ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди в Катеринопільській центральній районній лікарні.

    7.12. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

    7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління закладом дошкільної  освіт

  8.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється його засновником – Єрківською селищною радою Черкаської області.

    8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор,  який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного    законодавства.

    Керівник дошкільного закладу:

       • Відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених

Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня

дошкільної освіти у межах державних та інших органах, установах

і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

       • Здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

       • Діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших

органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та

фізичними особами;

       • Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами

Закладу дошкільної освіти, і відповідає за дотримання фінансової

дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

       • Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;

       • Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження,

контролює їх виконання;

       • Затверджує штатний розклад за погодженням із засновником

(власником) закладу дошкільної освіти;

       • Контролює організацію харчування і медичного обслуговування

дітей;

       • Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

       • Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм

і правил, техніки безпеки, вимог безпечної діяльності дітей і

працівників;

       • Контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним

особливостям, здібностям і потребам;

       • Підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи,

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу

педагогів;

       • Організовує різні форми роботи з батьками або особами, які їх

замінюють;

       • Щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і

фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або

осіб, які їх замінюють.

      8.3. Постійно-діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти – педагогічна рада.

       До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

    Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти.

         Педагогічна рада закладу:

       • Розглядає питання навчально-виховного процесу в закладі дошкільної освіти та приймає відповідні рішення;

       • Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних

працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень

науки, передового педагогічного досвіду;

       • Приймає рішення з інших питань професійної діяльності

педагогічних працівників.

    Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу дошкільної освіти.

    Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

    8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

    Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

    Загальні збори:

       • Обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють

терміни її повноважень;

       • Заслуховують звіт керівника закладу, голови ради закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

       • Розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-

господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

       • Затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку

Закладу дошкільної освіти

  9. Майно закладу дошкільної освіти

    9.1. Відповідно до рішення Єрківської селищної ради Черкаської області 17.03.2016 р. № 7-3/VII закладу дошкільної освіти передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, технічні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

10. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти

 

    10.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

       • Засновника;

       • Відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами

фінансування;

       • Батьків або осіб, які їх замінюють;

       • Добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних

осіб.    

    10.2. Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право:

       • Придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

       • Отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або

фізичних осіб;

    10.3. Статистична звітність за формою 85-к про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється щорічно.

    10.4. Порядок ведення діловодства в закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

      10.5. За рішенням засновника закладу, бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією Єрківської селищної ради Черкаської області згідно чинного законодавства.

11. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти

    11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *