Заклад дошкільної освіти "Сонечко"
село Залізнячка, Черкаська область

Основні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 

Погоджено:                                                                                                                                                                                              

                                                                                                         Затверджено:

Педагогічним колективом                                                            Директор Залізняцького ЗДО

Залізняцького ЗДО                                                                        (ясла-садок) «Сонечко»

(ясла-садок) «Сонечко»                                                                Єрківської селищної ради

                                                                                                    Черкаської області

                                                                                                     ________  О.В.Перевозчикова

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Залізняцького закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) «Сонечко»

Єрківської селищної ради Черкаської області

На 2021-2022 навчальний рік

 

 

Освітня программа Залізняцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Єрківської селищної ради Черкаської області розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  Програмою розвитку дитини від народження до шести років «Я у світі», чинних освітніх програм, нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей).

Освітня діяльність закладу дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад, яке (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, (затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку», листів Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», від 23.04.2020 №1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 №1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», від 25.06.2020 №1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»,листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 

Головною метою закладу відповідно статуту закладу дошкільної освіти, Закону України «Про освіту» (ст.11) є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Залізняцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» згідно Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 11) забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Заклад дошкільної освіти :

- задовольняє потреби громадян відповідної закріпленої території Єрківської селищної ради в здобутті дошкільної освіти;

-забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

-створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

-формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

-сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному, фізичному розвитку дітей;

-здійснює взаємодію з сім'єю;

- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

Зміст освітньої програми спрямовано на розвиток, збагачення особистісного досвіду - когнитивного, практичного та творчої діяльності, ставлень.

Досягнення мети закладу дошкільної освіти забезпечується шляхом формування компетентнісного підходу до розвитку особистості, збалансованості набутих знань, умінь, навичок. Тобто упровадження компетентнісного підходу дасть можливість забезпечити домірну віку дитини досвідченість, як інтегральну характеристику особистості та результату освітнього процесу.

Спрямування роботи закладу не так на знаннєвий компонент, як на опанування дитиною основних видів дитячої діяльності - ігрову, мовленнєву, комунікативну, сенсорно-пізнавальну, художньо-естетичну, господарсько-побутову, здоров'язбережувальну.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачів освіти обов'язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

- форми організації освітнього процесу;

- систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітня програма закладу дошкільної освіти розроблена відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.33), згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти і спрямована на:

- збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини - народження особистості, створення її внутрішнього світу, виникнення зв'язків з зовнішнім світом;

-створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);

-забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров'я дитини;

-всебічну підготовка дитини до школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;

-створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

Реалізація даних завдань здійснюється через забезпечення в освітній діяльності таких принципів:

  • гуманізм як норма поваги до особистості та основа побудови партнерського спілкування з дитиною;
  • інтеграційні засади побудови та організації освітнього процесу;
  • визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особливості;
  • створення сприятливих умов для формування і розвитку у дитини пізнавальних, психічних процесів, належної спрямованості на активність у соціумі, конструктивних мотивів поведінки, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує;
  • цілісний, системний підхід до розвитку, виховання і навчання дітей;
  • урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи, аналіз діяльності педагогічного колективу в 2019-2020 н.р., досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив у 2020-2021 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв'язання основних пріоритетних завдань.

А саме:

  • Продовжити роботу щодо розвитку творчих здібностей в дітей у різних видах діяльності.
  • Удосконалювати роботу спрямовану на впровадження інноваційних технологій та методик у екологічному виховання дітей дошкільного віку.

Організаційні завдання для забезпечення наступності:

- узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку;

- 100 % охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою та надання їй якісних освітніх послуг.

Розділ І.

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання

(набуття компетентностей)

Освітній процес у закладі дошкільнї освіти «Сонечко» будується на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинною освітньою програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України і парціальними програмами.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня.

Згідно з рішенням педагогічної ради Залізняцького ЗДО «Сонечко»» освітній процес у закладі здійснюється за наступними програмами:

- Програмою розвитку дитини від народження до шести/семи років «Я у Світі» (наук. кер. Кононко О. Л.та ін )

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначеної  освітньої  програми та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

 

  У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки, руханки.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями фізкультури.

Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно для молодшого, середнього та старшого віку дітей).

Щоденно проводиться одне інтегроване для закріплення набутих дітьми знань і вмінь у різних видах їх діяльності упродовж дня. При цьому забезпечено нормативні вимоги до тривалості статичного навантаження у положенні сидячи на одному занятті, а саме: для дітей молодшого віку - 15 хвилин, середнього - 20 хвилин, старшого - 25 хвилин.

Заняття з фізичної культури й музичного виховання інтеграції не підлягають.

Виконання домашніх завдань від дітей педагогами дитячого садка не вимагається.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться із молодшої групи. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров'я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для дітей у віці 2 до 3 років - 15 хвилин, від 3 до 4 років - 20 хвилин; від 5 до 6 років -25 хвилин. Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.

Зміст освітнього процесу в закладі у 2020-2021 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

 

Особистість дитини

Передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з'являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об'єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства

Дитина в природному довкіллі

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв'язки у природному довкіллі та взаємозв'язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, що пов'язана з природою; дотримування правил природокористування.

Дитина в світі культури

Передбачає:

формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об'єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Діяльність дитини

Передбачає:

розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об'єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає:

сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Мовлення дитини

Передбачає:

засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв'язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв'язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, вихователі забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у Програмі розвитку дитини від народження до шести/семи років «Я у Світі» (наук. кер. Кононко О. Л.та ін.).

 

Розділ ІІ.

 

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх ліній,

логічна послідовність їх реалізації

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) «Сонечко»» визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною та варіативною складовими.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної та варіативної складових, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв'язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу.

 

Розділ ІІІ.

Форми організації освітнього процессу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма закладу дошкільної освіти ради визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2020-2021 навчальному році педагогами закладу будуть реалізовуватися різні форми освітнього процесу.

В умовах різновікової групи використовуються наступні форми організації освітньої роботи:

- послідовна ;

- одночасна;

- паралельна;

З метою забезпечення наступності з початковою ланкою освіти поширеним типом занять у поточному навчальному році будуть інтегровані заняття у всіх вікових групах у рамках блочно-тематичної організації освітнього процесу.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групі планується як у I так і в II половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у тому числі освітній процес, здійснюється відповідно до регламенту організації життєдіяльності з урахуванням освітніх ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності упродовж дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей:

- ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);

- спостереження;

- пошуково-дослідницька діяльність;

-самостійна художня діяльність тощо.

За окремим планом вихователі здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

- ранкової гімнастики;

-гімнастики пробудження;

-занять фізичною культурою;

- рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

- загартування: Обливання рук по лікті водою ( температура 17-18 градусів); повітряні ванни при переході з спальної кімнати до групової з контрастом температури повітря ; ходьба по доріжці здоров'я ( ребриста дошка, гудзикова доріжка, доріжка із каштанів, щишок); полоскання ротової порожнини, горла водою кімнатної температури; пальчиковий массаж; народна медецина: вживання часнику і цибулі з їжею; терепевтичні оздоровчі технології. Використання елементів сміхотерапії-промовляння «хі-хі», «хо-хо», «ха-ха», «Хвилинки-смішинки», вправа «Смішні рухи», промовляння часті -вок, небилиць; кварцування групи; наскрізне провітрювання групи при відсутності дітей; максимальне перебування дітей на свіжому повітрі; ходьба по доріжці здоров'я( ребриста дошка, гудзикова доріжка, доріжка із каштанів, щишок); полоскання ротової порожнини, горла водою кімнатної температури; гімнастика для очей; терепевтичні оздоровчі технології . Використання елементів кольоротерапії Графічні вправи «Хвилинки-кольоринки», вправи на релаксацію «Зелений ліс», «Зоряне дихання» міні-заняття з кольоротерапії; дихальна гімнастика; щіточковий массаж; шишковий ,горіховий массаж; сухе обтирання тіла; терепевтичні оздоровчі технології. Використання елементів казкотерапії, музикотерапії; ходьба босоніж походити по траві, м'якій землі, піску, гладеньких камінцях ; сонячні ванни при температурі повітря 20 і вище. Починати з 4-5хв, поступово доводячи до 20 хв. і щоденно збільшуючи перебування дитини на сонці на 2 хв. ( обов'язково головний убір); плескання у надувному басейні;

-фізкультурних хвилинок під час занять;

-фізкультурних пауз між заняттями;

-фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід).

 

За окремим планом у закладі організовується літнє оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

-ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

-оздоровчий біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров'я», обливання ніг прохолодною водою;

- рухливі та спортивні ігри;

-процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

- екскурсії, цільові прогулянки;

-продуктивні види діяльності;

-ігри з водою, піском;

-конструкторські та творчі ігри;

- пошуково-дослідницька діяльність;

-літературні розваги, конкурси малюнків;

- змагання, різноманітні конкурси, естафети.

В умовах карантину світній процес може здійснюватися шляхом використання дистанційних технологій на основі перспективного та календарного плану роботи за допомогою онлайн -навчання батьків, спілкування у групах соціальних мереж, за допомогою електронної пошти, розміщенням завдань на вебсайті закладу ,проведенням онлайн завдань для дітей .

 

Розділ ІV.

Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

 

У рамках зазначеної системи у 2020-2021 навчальному році будуть здійснені заходи щодо визначення стану забезпечення якості освітнього процесу, а саме:

 

1.Моніторинг "Визначення рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку"

Вересень 2020

Травень 2021

Форма проведення підсумків:

Протоколи

Довідка

Наказ

Відповідальні : Превозчикова О.В.; Шукурова О.М

2.Попереджувальне вивчення"Аналіз планів освітньої роботи з дітьми"щомісячно

3.Моніторинг"Аналіз стану захворюваності дітей та відвідування"щомісячно

4.Попереджувальне вивчення"Готовність працівників до робочого дня" щоквартально

5..Діагностика"Стан психологічної готовності дітей до навчання в школі". Лютий2021. Травень2021.


• безперервно спостерігати за динамікою розвитку ЗДО, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

• здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у закладі;

• підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

• залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти ЗДО «Сонечко».

Основні показники реалізації Освітньої програми

Прогнозований результат Освітньої програми

Припускається що:

Для вихованців і батьків:

- кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;

- міцний стан здоров'я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти;

- забезпечення індивідуального педагогічного та психологічного супроводу для кожної дитини;

- кожна сім'я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі в житті закладу, можливість вибору додаткових освітніх послуг;

- якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;

- система додаткової освіти доступна і якісна.

Для педагогів:

- кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;

- кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;

- буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;

- підтримка інноваційної діяльності.

Основні показники реалізації освітньої програми

Виконання Освітньої програми дасть змогу:

- удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;

- забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;

- створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини старшого дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;

- забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу;

- розширити спектр додаткових освітніх послуг;

- забезпечити збереження психічного здоров`я дітей;

- задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;

- удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті;

- упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;

- упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства;

- використання сучасних освітніх технологій у роботі з дітьми.

 

 

 

Логін: *

Пароль: *